Các tờ khai nộp thuế năm 2021

Hàng tháng, kế toán doanh nghiệp phải lập và nộp không ít báo cáo, tờ khai gửi tới cơ quan thuế. Hơn thế, tháng 3 hàng năm luôn là thời điểm bận rộn, kế toán DN bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính năm, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm. Dưới đây, bài viết sẽ tổng hợp tới bạn và DN 06 tờ khai, báo cáo phải nộp trong tháng 3/2021.

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2021
Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành thì các doanh nghiệp đang có mức doanh thu năm trước liền kề đạt trên 50 tỷ, thường hoạt động được khoảng 1 năm trở lên, sẽ phải áp dụng khai và nộp Tờ khai thuế GTGT theo tháng. Đây là một trong những loại báo cáo thuế hàng tháng bắt buộc với các doanh nghiệp đã được quy định bởi pháp luật.
Cụ thể tại tháng 3/2021, các doanh nghiệp quy định phải nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2021 muộn nhất vào ngày 20/03/2021.
Sau khi lập xong Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2021, kế toán doanh nghiệp có thể nộp lên cơ qua thuế bằng cách gửi hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng, trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.
Lưu ý rằng, các DN khi khai thuế GTGT tháng 2/2021 phải lựa chọn tờ khai phù hợp với phương thức khai thuế áp dụng. Cụ thể:
– Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT.
– Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ sử dụng tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 04/GTGT.
>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT.
2. Tờ khai thuế TNCN tháng 2/2021
Hiện nay, tờ khai thuế TNCN tháng sẽ được áp dụng với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN. Thông thường, các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo tháng thì cũng sẽ khai thuế TNCN theo tháng.
DN phải lập tờ khai thuế TNCN theo đúng quy định.
Khi tiến hành khai thuế TNCN theo tháng, các DN sẽ phải áp dụng tờ khai tương ứng với từng trường hợp, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cụ thể:
– Trường hợp 1: Các tổ chức, cá nhân phải trả thuế TNCN đối với tiền công, tiền lương thì sẽ chuẩn bị hồ sơ là “Tờ khai thuế TNCN khấu trừ theo mẫu số 01/KK0TNCN”.
– Trường hợp 2: Các tổ chức, cá nhân trả thuế TNCN đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của cá nhân cư trú hay không cư trú, kinh doanh của cá nhân cư trú thì sẽ chuẩn bị hồ sơ là “Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 03/KK-TNCN”
– Trường hợp 3: Các doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp thì sẽ chuẩn bị hồ sơ là “Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-BHĐC”.
– Trường hợp 4: Các công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số khai thuế thì sẽ chuẩn bị hồ sơ là “Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-XS”.
Đối với Tờ khai thuế TNCN tháng 2/2021, kế toán doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp muộn nhất vào ngày 20/03/2021.
>> Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân.
3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 2/2021
Tại Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định 3 đối tượng phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng:
– Doanh nghiệp mới thành lập;
– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;
– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Theo đó, các doanh nghiệp có thể tiến hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ngay trên phần mềm HTKK và nộp cùng Tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 2/2021 muộn nhất là vào ngày 20/03/2021.
Lưu ý rằng, để việc lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc theo quý được đơn giản, nhanh gọn, các doanh nghiệp có thể sớm hoàn thành chuyển đổi sử dụng HĐĐT. Bởi, theo quy định pháp luật hiện hành:
– Các doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được cắt giảm việc lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
– Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế dù vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn song việc lập báo cáo được tiến hành đơn giản, dễ dàng ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử.
4. Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính là một trong những loại báo cáo năm mà các doanh nghiệp bắt buộc phải lập và nộp lên cơ quan thuế.
Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành thì chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC; còn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Trong đó:
– Các doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định là các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) được xác định là các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
Như vậy, dù là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hay vừa thì đều có thể áp dụng nộp Báo cáo tài chính năm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Riêng đối với các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng nộp Báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Thông thường, một bộ báo cáo tài chính theo sẽ bao gồm các yêu cầu sau:
– Báo cáo tài chính
– Báo cáo kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Bảng cân đối kế toán
– Tờ khai mẫu 03/TNDN –Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2020 được áp dụng chậm nhất là vào ngày 31/03/2021.
5. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020
Tờ khai quyết toán thuế TNDN là loại thuế các doanh nghiệp phải nộp theo năm và tạm tạm nộp theo quý.

Theo đó, vào đầu năm liền kề, kế toán DN phải tiến hành khai quyết toán thuế TNDN và hoàn thành tờ khai nộp lên cơ quan thuế trực thuộc. Thời hạn nộp Tờ khai thuế TNDN năm được áp dụng chậm nhất vào ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy,
các doanh nghiệp phải hoàn thành và nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/03/2021.
Lưu ý rằng:
– Các doanh nghiệp thuộc đối tượng ưu đãi thuế TNDN vẫn sẽ phải nộp Tờ khai thuế TNDN năm, đồng thời kèm theo các phụ lục miễn giảm;
– Trong quá trình khai và nộp thuế TNDN năm, các đơn vị kinh doanh có thể xin gia hạn thêm tối đa 60 ngày, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục xin gia hạn;
– Các doanh nghiệp thuộc trường hợp giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ là chậm nhất vào ngày thứ 45, tính từ ngày có quyết định thay đổi của doanh nghiệp;
– Riêng các doanh nghiệp hoạt động khai thác hay xuất bán dầu khí thiên nhiên, tùy trường hợp, việc nộp thuế TNDN năm sẽ tuân thủ 1 trong 2 thời hạn sau:
+ Chậm nhất vào ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;
+ Chậm nhất vào ngày thứ 45, tính từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử.
6. Tờ khai thuế TNCN năm 2020
Căn cứ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đều phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế TNCN và nộp báo cáo thuế TNCN năm lên cơ quan có thẩm quyền.
Tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về thời Tờ khai thuế TNCN năm được áp dụng chậm nhất là ngày thứ 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Như vậy, thời hạn nộp Tờ khai thuế TNCN năm 2020 được áp dụng muộn nhất là ngày 31/3/2021.
Đối với các doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm chậm nhất sẽ là ngày thứ 45 ngày, tính từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động.
Theo đúng nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm phải khai quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân ủy quyền (chẳng hạn như nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp), không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.
Quy định kê khai thuế TNCN năm được áp dụng như sau:
– Trường hợp 1: Đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ tiền lương hay tiền công, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không, khi khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
>> Có thể bạn quan tâm: Thuế là gì?
– Trường hợp 2: Đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
+ Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Lưu ý rằng, bảng kê này chỉ áp dụng với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
– Trường hợp 3: Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập, các đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; các công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không thì khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC ban hành kèm theo Thông tư này.
– Trường hợp 4: Đối với các công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập với thu nhập của đại lý xổ số, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không, khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo thuế TNCN năm, các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc chọn cách thức nộp qua mạng nếu muốn.
Như vậy, bài viết trên đây đã tổng hợp tới bạn và DN 06 tờ khai, báo cáo phải nộp trong tháng 3/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *