Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú 2021

Tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không đơn giản như lao động trong nước, bởi nó còn phụ thuộc vào cá nhân đó thuộc đối tượng cư trú hay không cư trú. Nếu kế toán xác định không đúng đối tượng thì sẽ dẫn đến tính sai tiền thuế và quyết toán thuế cũng bị sai theo.

Trong bài viết này, dịch vụ kế toán 3B LAW  sẽ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Xác định người nước ngoài thuộc cá nhân cư trú

Để xác định tình trạng cư trú, các bạn kế toán căn cứ vào 2 loại thông tin: Số ngày hiện diện ở Việt Nam và thời hạn hợp đồng thuê nhà ở Việt Nam.

 • Cá nhân cư trú:
  • Là cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.

Lưu ý: Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Cá nhân có mặt tại Việt Nam tức là có sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

  • Hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam: Đối với người nước ngoài, nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp. Hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Ví dụ 1: Ông Minjun là người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/10/2021, ông Minjun kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/01/2021 đến khi về nước ông Minjun có mặt tại Việt Nam 200 ngày. Như vậy, năm 2021, ông Minjun được xác định là cá nhân cư trú.

Ví dụ 2: Bà Helen là người Anh đến Việt Nam ngày 01/01/2021, công ty thuê khách sạn cho bà ở đến ngày 10/6/2021. Tổng thời gian ở tại khách sạn là 6 tháng (>183 ngày), nên bà Helen thuộc cá nhân cư trú.

Sau khi đã xác định được người nước ngoài đó là cá nhân cư trú thì các bạn thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài giống như tính thuế cho người Việt Nam bình thường:

 • Nếu hợp đồng lao động hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì tính theo Biểu luỹ tiến từng phần (Từng phần thu nhập sẽ có các mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế suất tính thuế cũng cao theo).
 • Nếu hợp đồng lao động thời vụ, dưới 3 tháng trong năm tính thuế thì khấu trừ theo Biểu thuế toàn phần.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN cho người nước ngoài cư trú: Thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

 Như vậy, người nước ngoài thuộc cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú:

Thuế TNCN phải nộp  = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế  = Tổng thu nhập  – Các khoản được miễn thuế

Thuế suất thuế TNCN: 

Các bạn dựa vào thu nhập tính thuế để xác định mức thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần dưới đây:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Hoặc để tính thuế thu nhập dành cho người nước ngoài nhanh hơn, các bạn có thể áp dụng theo 2 công thức tính thuế TNCN trong Phụ lục: 01/PL-TNCN – Biểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 32 trđ đến 52 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài cư trú: 

Căn cứ theo điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì áp dụng kỳ tính thuế theo năm. Cụ thể:

 • Năm đầu tiên đến Việt Nam: Kỳ tính thuế được xác định áp dụng theo năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam
 • Các năm sau: Kỳ tính thuế được xem xét trong năm dương lịch.
Trường hợp Kỳ tính thuế
Nếu lần đầu tiên cá nhân đến Việt Nam & ở nước có ký hiệp định chống đánh thuế 2 lần (DTA) với Việt Nam

 

Kỳ tính thuế tính từ tháng đến Việt Nam đầu tiên cho đến hết năm dương lịch (nếu là cá nhân cư trú trong năm dương lịch) hoặc

Kỳ tính thuế tính từ tháng đến Việt Nam đầu tiên cho đến hết 12 tháng liên tục (nếu là cá nhân cư trú trong 12 tháng liên tục).

Nếu lần đầu tiên cá nhân đến Việt Nam & ở nước không ký DTA với Việt nam

 

Kỳ tính thuế là toàn bộ 12 tháng của năm dương lịch (nếu là cá nhân cư trú trong năm dương lịch) hoặc

Kỳ tính thuế tính từ tháng đến Việt Nam đầu tiên cho đến hết 12 tháng liên tục (nếu là cá nhân cư trú trong 12 tháng liên tục)

Nếu không phải là lần đầu tiên đến Việt Nam (Từ năm thứ 2 trở đi) Kỳ tính thuế là theo năm dương lịch

Ví dụ: Bà Beatrix là chuyên gia người nước ngoài được cử sang công ty A tại Việt Nam làm việc lần đầu từ 30/7/2019. Tính đến 31/12/2019, bà ở Việt Nam 130 ngày. Sang năm 2020, từ 1/1 đến 1/4 bà Beatrix có mặt tại Việt Nam tổng cộng 60 ngày. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, bà Beatrix về nước từ tháng 4/2020 và mới quay lại Việt Nam vào tháng 11/2020.

Căn cứ vào quy định ở trên: Trường hợp trong năm dương lịch, chuyên gia nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch. Cụ thể:

 • Kỳ tính thuế đầu tiên của bà Beatrix được xác định từ ngày 30/7/2019 đến hết ngày 30/7/2020.
 • Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

 • Người nước ngoài là cá nhân không cư trú KHÔNG phải quyết toán thuế TNCN
 • Người nước ngoài là cá nhân cư trú thì phải quyết toán thuế TNCN

Theo Công văn 2249/TCT-TNCN ngày 06/6/2018 của Tổng cục thuế:

“….Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.”

“Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.”

Trên đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài các bạn cần lưu ý. Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý độc giả, đặc biệt là người nước ngoài và doanh nghiệp có lao động người nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *